a
Πιστοποιήσεις
  /  Πιστοποιήσεις

Πιστοποίηση ως βιολογικό, του παραγόμενου εδαφοβελτιωτικού μας, με την ονομασία MP.BIO.COMPOST που είναι κατάλληλο για χρήση στην βιολογική γεωργία.

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

OHSAS 18001:2007

Πιστοποίηση ISO 9001

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001

To ISO 9001 είναι το διεθνές πρότυπο για την Ποιότητα. Η προηγούμενη έκδοση του προτύπου (ISO 9001:2000) αντικαταστάθηκε το 2008 με το πρότυπο ISO 9001:2008. Το πρότυπο ορίζει τις απαιτήσεις, σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί ένας οργανισμός ώστε το τελικό προϊόν ή/και υπηρεσία να κρίνεται ικανοποιητικό τόσο από τους πελάτες της όσο και από τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη. Οι απαιτήσεις του προτύπου καλύπτουν όλο το εύρος των δραστηριοτήτων ενός οργανισμού από τον σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών έως την εξυπηρέτηση μετά την πώληση.

 

Η ανάπτυξη και η εφαρμογή νέος Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001 αποτελεί απόδειξη:

 • Της ικανότητας του οργανισμού να παρέχει με συνέπεια προϊόντα τα οποία ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις
 • Της προσπάθειας του οργανισμού να αυξήσει την ικανοποίηση των πελατών του μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος, συμπεριλαμβάνοντας διεργασίες για τη συνεχή βελτίωση του και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των πελατών.
 • Οι απαιτήσεις του προτύπου είναι γενικές και μπορούν να εφαρμοστούν από όλους τους οργανισμούς, ανεξαρτήτως τύπου, μεγέθους και παρεχόμενου προϊόντος.
 • Ο οργανισμός ακολουθώντας τη διαδικασία εγκατάστασης, εφαρμογής και πιστοποίησης ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας αποκτά τη δυνατότητα:
 • Να καθιερώσει, να τεκμηριώσει, να εφαρμόσει και να διατηρεί ένα ΣΔΠ του οποίου να βελτιώνει διαρκώς την αποτελεσματικότητα
 • Να εντοπίσει τις διεργασίες που χρειάζονται για το ΣΔΠ και που εφαρμόζουν σε όλη την έκταση του οργανισμού (για τη διαχείριση του ΣΔΠ, τη διάθεση πόρων, την υλοποίηση προϊόντος, τη μέτρηση και ανάλυση κλπ)
 • Να προσδιορίσει τη σειρά και την αλληλεπίδραση των διεργασιών
 • Να καθορίσει κριτήρια και μεθόδους ελέγχου της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας των διεργασιών
 • Να διασφαλίσει την απρόσκοπτη διάθεση των πόρων και συλλογή των πληροφοριών που χρειάζονται για την ορθή εφαρμογή και παρακολούθηση των διεργασιών
 • Να παρακολουθεί συστηματικά, να μετρά και να αναλύει τις διεργασίες
 • Να εφαρμόζει προσχεδιασμένες δράσεις που αφορούν τη διαρκή βελτίωση και την επίτευξη των αποτελεσμάτων των διεργασιών
 • Να ασκεί πλήρη έλεγχο των διεργασιών, ακόμα και αν έχει εκχωρήσει αυτόν τον έλεγχο σε φορείς εκτός οργανισμού. Το γεγονός αυτό εάν υφίσταται πρέπει να δηλώνεται με σαφήνεια στο ΣΔΠ
 • Να καθιερώσει τεκμηριωμένες δηλώσεις πολιτικής και αντικειμενικών σκοπών για την ποιότητα
 • Να συντάξει ένα Εγχειρίδιο για τη Ποιότητα (περιέχει το αντικείμενο του ΣΔΠ και λεπτομερή αιτιολόγηση όποιων εξαιρέσεων, τις διαδικασίες ή παραπομπή σε αυτές και την περιγραφή των αλληλεπιδράσεων των διεργασιών)
 • Να σχεδιάσει, να συντάξει, να εφαρμόσει και να διατηρεί τεκμηριωμένες διαδικασίες
 • Να καθιερώσει κατάλληλα ελεγχόμενα έγγραφα, η χρήση των οποίων εξασφαλίζει τη λειτουργία και τον έλεγχο των διεργασιών (έλεγχος εγγράφων νοείται  η έγκριση επάρκειάς τους πριν την έκδοση, η τακτική ανασκόπησή τους, η ταυτοποίηση και αναγνώριση των τροποποιήσεων, η διαθεσιμότητα και εξασφάλιση χρήσης μόνο των τρεχουσών εκδόσεων, η ευκρίνεια ανάγνωσης, η κατάλληλη διανομή και προσβασιμότητα σε αυτά  κλπ)
 • Να διατηρεί κατάλληλα ελεγχόμενα αρχεία τα οποία παρέχουν τις αποδείξεις συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις και αποτελεσματικής λειτουργίας του ΣΔΠ  (απόδοση ταυτότητας, αποθήκευση, προστασία, ανάκτηση, χρόνοι διατήρησης, τελική διάθεση, προσβασιμότητα κλπ)
 • Να αποδεικνύει η διοίκηση τη δέσμευσή της για τη σημασία που αποδίδει στην ικανοποίηση των πελατών, στη τήρηση των κανονιστικών διατάξεων και στη δέουσα σχετική ενημέρωση όλου του προσωπικού σε όλη την έκταση του οργανισμού, στη καθιέρωση σαφούς πολιτικής και στόχων ποιότητας, στη διεξαγωγή προγραμματισμένων ανασκοπήσεων και στη διάθεση όλων των αναγκαίων πόρων
 • Να προσδιορίζονται με ακρίβεια οι απαιτήσεις των πελατών, να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση τους και να αποτελεί σαφή στόχο η αύξηση αυτής της ικανοποίησης
 • Να καθιερώνεται πολιτική ποιότητας που να εξυπηρετεί τους στόχους, να δεσμεύει τον οργανισμό για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και τη διαρκή βελτίωση, να είναι κατανοητή από το προσωπικό και να αναθεωρείται ως προς την συνεχιζόμενη καταλληλότητά της
 • Να καθιερώνονται μετρήσιμοι στόχοι και αντικειμενικοί σκοποί ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης των απαιτήσεων για το προϊόν
 • Να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα του ΣΔΠ όταν υφίστανται μεταβολές και τροποποιήσεις
 • Να καθορίζονται και να  γνωστοποιούνται οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και οι ρόλοι εντός του οργανισμού
 • Να ορίζεται ένας εκπρόσωπος που θα είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της ορθής τήρησης του ΣΔΠ, της γραπτής ενημέρωσης προς τη διοίκηση για την επίδοση του ΣΔΠ και την κατάλληλη προώθηση της ενημέρωσης εντός του οργανισμού για την ικανοποίηση των πελατών
 • Να καθιερώνονται οι κατάλληλες δίοδοι και τεχνικές απρόσκοπτης επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων επιπέδων λειτουργίας του οργανισμού
 • Να πραγματοποιεί τακτικές ανασκοπήσεις που να περιλαμβάνουν πληροφορίες από αποτελέσματα επιθεωρήσεων, από ανατροφοδότηση πελατών, από έλεγχο επίδοσης διεργασιών και συμμόρφωσης προϊόντων, από υλοποίηση προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών, από συστάσεις για βελτίωση, από προηγούμενες ανασκοπήσεις, από επιπτώσεις των δυνητικών αλλαγών στο ΣΔΠ
 • Να οδηγούν οι προγραμματισμένες ανασκοπήσεις σε λήψη αποφάσεων και ενεργειών για τη βελτίωση του ΣΔΠ, τη βελτίωση των προϊόντων και της ικανοποίησης των πελατών και τη διάθεση αναγκαίων πόρων
 • Να προσδιορίζονται και να διατίθενται οι αναγκαίοι κατάλληλοι πόροι που υποστηρίζουν την εφαρμογή και τη βελτίωση του ΣΔΠ και την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών
 • Να προσδιορίζονται οι αναγκαίες ικανότητες και δεξιότητες του προσωπικού που εκτελεί εργασίες που επηρεάζουν τη ποιότητα, να παρέχεται εκπαίδευση και κατάλληλη επιμόρφωση όταν κρίνεται σκόπιμο, να αξιολογείται συστηματικά η επίδοση του προσωπικού, να εξασφαλίζεται η επαρκής ενημέρωση και ικανοποιητικός βαθμός κατανόησης του προσωπικού σχετικά με τις απαιτήσεις του ΣΔΠ, να διατηρούνται κατάλληλα αρχεία με πληροφορίες για το προσωπικό
 • Να διατίθεται η κατάλληλη υποδομή για την επίτευξη της συμμόρφωσης του προϊόντος με τις απαιτήσεις, όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, χώροι εργασίας, εξοπλισμός, υπηρεσίες υποστήριξης κλπ
 • Να εξασφαλίζεται το δέον περιβάλλον που προάγει την αποδοτική εργασία
 • Να σχεδιάζονται με πληρότητα και επάρκεια οι διεργασίες που παράγουν το προϊόν, ώστε αυτές να είναι συμβατές με τις υπόλοιπες διεργασίες του ΣΔΠ, να επιτυγχάνουν τους αντικειμενικούς σκοπούς ποιότητας και συμμόρφωσης του προϊόντος, να προβλέπουν τους αναγκαίους συγκεκριμένους πόρους, να καθιερώνουν κριτήρια αποδοχής προϊόντος και μεθόδους επαλήθευσης, επικύρωσης, παρακολούθησης, ελέγχων και δοκιμών και να εξασφαλίζουν τα αρχεία που περιέχουν τις αποδείξεις συμμόρφωσης του προϊόντος με τις απαιτήσεις
 • Να προσδιορίζονται με σαφήνεια οι απαιτήσεις για το προϊόν, όπως αυτές προκύπτουν από τους πελάτες, από τον ίδιο τον οργανισμό, από το κείμενο κανονιστικό και νομικό πλαίσιο και από την εμπειρία της σκοπούμενης χρήσης
 • Να ανασκοπούνται συστηματικά και τεκμηριωμένα οι απαιτήσεις για το προϊόν και οι απαιτήσεις των αντίστοιχων συμβάσεων ή παραγγελιών ώστε να αποσαφηνίζεται πλήρως η απαίτηση του πελάτη πριν την ανάληψη σχετικού έργου
 • Να εξασφαλίζεται η δέουσα επικοινωνία με το πελάτη, ώστε να υπάρχει ροή πληροφοριών σχετικά με το προϊόν και τις απαιτήσεις του, καθώς και τα παράπονα και το βαθμό ικανοποίησης του
 • Να υλοποιείται προγραμματισμένος και ελεγχόμενος σχεδιασμός και ανάπτυξη προϊόντος με στάδια, ευθύνες, αρμοδιότητες και τεχνικές επαλήθευσης ολοκλήρωσης των σταδίων
 •  Να τροφοδοτείται ο σχεδιασμός με τα κατάλληλα δεδομένα (απαιτήσεις επίδοσης προϊόντος, απαιτήσεις νομικού πλαισίου, κόστος, τεχνικά χαρακτηριστικά και προβλήματα κλπ) και να οδηγεί σε συγκεκριμένα αποτελέσματα (ικανοποίηση απαιτήσεων, πληροφορίες παραγωγής, αγορών, κριτήρια αποδοχής, χαρακτηριστικά ασφάλειας χρήσης κλπ)
 • Να πραγματοποιείται ανασκόπηση, επαλήθευση, επικύρωση και έλεγχος αλλαγών  του σχεδιασμού και της ανάπτυξης  προϊόντος
 • Να ασκείται ολοκληρωμένος έλεγχος στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών που πραγματοποιεί, συμπεριλαμβανομένων της αξιολόγησης των προμηθευτών με βάση καθιερωμένα κριτήρια, της συμμόρφωσης των προμηθειών με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που πρέπει, της συλλογής των κατάλληλων πληροφοριών για τις αγορές υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών (πιστοποιητικά ποιότητας, αποδείξεις συμμόρφωσης, απαιτήσεις εκπαίδευσης χειριστών, στοιχεία ασφαλούς διαχείρισης κλπ) και της επαλήθευσης όλων των ανωτέρω κατά την παραλαβή
 • Να  ασκείται πλήρης έλεγχος στις συνθήκες παραγωγής προϊόντων ή/και  παροχής υπηρεσιών, που νοείται ως διαθεσιμότητα πληροφοριών περί των χαρακτηριστικών τους, διαθεσιμότητα οδηγιών εργασίας όπου κρίνεται αναγκαίο, ορθή χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού, θέση σε λειτουργία συσκευών παρακολούθησης και μέτρησης, εφαρμογή διαδικασιών αποδέσμευσης, παράδοσης και εξυπηρέτησης κατόπιν παράδοσης
 • Να επικυρώνονται όλες οι διεργασίες παραγωγής ή/και παροχής υπηρεσιών, ειδικά όταν το παραγόμενο προϊόν δεν δύναται να επαληθευτεί με κατάλληλη μέτρηση ή τα ελαττώματα καθίστανται εμφανή μόνο μετά τη τελική διάθεση και χρήση
 • Να ταυτοποιούνται με κατάλληλο τρόπο και μέσα, όταν χρειάζεται σε όποιο στάδιο παραγωγής, τα προϊόντα και να τηρούνται αρχεία μονοσήμαντης ταυτοποίησης όπου απαιτείται ιχνηλασιμότητα
 • Να διασφαλίζεται η ορθή και μη επιζήμια χρήση αντικειμένων, που αποτελούν ιδιοκτησία του πελάτη, όταν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του οργανισμού και να ενημερώνεται άμεσα ο πελάτης για όποια ζημία
 • Να εξασφαλίζεται η διατήρηση συμμόρφωσης του προσόντος μέχρι τη παράδοση στο τόπο προορισμού με τη κατάλληλη απόδοση ταυτότητας, οδηγιών συσκευασίας, αποθήκευσης, χειρισμού και προστασίας
 • Να υλοποιείται ολοκληρωμένη διαχείριση των συσκευών μέτρησης και παρακολούθησης όπως διακρίβωση και επαλήθευση, έλεγχοι και συντηρήσεις, προστασία από ζημίες και φθορές, ταυτοποίηση και αναγνώριση αποκλίσεων από τη δέουσα κατάσταση
 • Να καθιερώνονται διεργασίες παρακολούθησης, ανάλυσης, μέτρησης και βελτίωσης που αποσκοπούν στην απόδειξη διαρκούς συμμόρφωσης του προϊόντος και του ΣΔΠ και στη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ΣΔΠ
 • Να υφίσταται τρόπος άντλησης πληροφοριών από τους πελάτες σχετικά με το βαθμό ικανοποίησης που δείχνουν και την γενικότερη αντίληψη και εικόνα που έχουν σχηματίσει για τον οργανισμό
 • Να διεξάγονται αξιόπιστες εσωτερικές επιθεωρήσεις με βάση ένα πρόγραμμα και έναν πλήρη σχεδιασμό , από κατάλληλα εκπαιδευμένους και επιλεγμένους επιθεωρητές,  εδραζόμενες σε αρχές αμεροληψίας, ακεραιότητας και αντικειμενικότητας
 • Να διασφαλίζεται με ευθύνη του Υπεύθυνου Ποιότητας η υλοποίηση όλων των διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών που σχεδιάστηκαν και να επαληθεύεται η άρση όλων των μη συμμορφώσεων που εντοπίστηκαν
 • Να παρακολουθούνται και να μετρούνται τα χαρακτηριστικά του προιόντος στα δέοντα στάδια της παραγωγής και να ταυτοποιείται επαρκώς το υπεύθυνο πρόσωπο που ασκεί τον συγκεκριμένο αποδεδειγμένο έλεγχο και αποδεσμεύει το προιόν
 • Να εξασφαλίζεται ο εντοπισμός προιόντος που δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ώστε να προλαμβάνεται η παράδοσή του και επιπλέον να αναλαμβάνονται δράσεις για την εξάλειψη της μη συμμόρφωσης και των σχετικών αιτίων, για τον αποκλεισμό από την αρχική σκοπούμενη χρήση ή/και για την υπό όρους και συναίνεση αποδέσμευση του
 • Να υφίσταται προσχεδιασμένος τρόπος και μέθοδος συλλογής και ανάλυσης δεδομένων που αφορούν όλες τις ανωτέρω δράσεις, καθώς και εξαγωγής συμπερασμάτων
 • Να αποδεικνύεται η προσπάθεια για συνεχή βελτίωση σε όλα τα επίπεδα και να καθιερώνονται τόσο επαρκείς διορθωτικές ενέργειες ανάλογες με τη βαρύτητα των μη συμμορφώσεων που θεραπεύουν, όσο και επαρκείς προληπτικές για την εξάλειψη των αιτίων που τις προκαλούν

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 14001

Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος ISO 14001

 

Τo πρότυπο ISO14001:2004 είναι διεθνή πρότυπο για την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε οποιονδήποτε οργανισμό.

 

Στόχος ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι:

 • η διαρκής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του οργανισμού
 • η ελαχιστοποίηση κατανάλωσης φυσικών πόρων (υλικών, ενέργειας, νερού κλπ)
 • η συνεχής βελτίωση των περιβαλλοντικών και οικονομικών επιδόσεων της Μονάδας καθώς το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης επιτρέπει στις διάφορες δραστηριότητές της να είναι πιο ανταγωνιστικές, καινοτόμες και περιβαλλοντικά συμβατές.

 

Ο οργανισμός ακολουθώντας τη διαδικασία εγκατάστασης, εφαρμογής και πιστοποίησης ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης αποκτά τη δυνατότητα:

 

 • να καθιερώσει ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο,
 • να καθορίσει την περιβαλλοντική πολιτική της και να διασφαλίσει ότι εντός του πεδίου της εφαρμογής του συστήματος είναι κατάλληλη, περιλαμβάνει δέσμευση για διαρκή βελτίωση και πρόληψη της ρύπανσης, περιλαμβάνει δέσμευση για συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις,
 • να καθιερώσει διαδικασία εντοπισμού των περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών του, τις οποίες μπορεί να ελέγξει, λαμβάνοντας υπόψη τα προγραμματισμένα ή νέα έργα,
 • να προσδιορίζει εκείνες τις πλευρές που έχουν ή μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον,
 • να καθιερώσει, εφαρμόζει και διατηρεί τεκμηριωμένους περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους ,
 • να καθιερώσει πρόγραμμα ή προγράμματα για την επίτευξη των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων του,
 • να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων πόρων για την καθιέρωση, εφαρμογή, διατήρηση και βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Οι πόροι περιλαμβάνουν το ανθρώπινο δυναμικό και τα εξειδικευμένα προσόντα, την οργανωτική υποδομή, την τεχνολογία και τους οικονομικούς πόρους,
 • να ορίζει συγκεκριμένο(ους) εκπρόσωπο(ους), της διοίκησης ο οποίος ανεξάρτητα από άλλες ευθύνες, πρέπει να έχει καθορισμένο ρόλο, ευθύνες και αρμοδιότητες,
 • να διασφαλίζει ότι κάθε πρόσωπο που εργάζεται για λογαριασμό του ή εκ μέρους του και του οποίου η εργασία μπορεί δυνητικά να επιφέρει σημαντική περιβαλλοντική επίπτωση εντοπισμένη από τον οργανισμό, έχει τη δέουσα επαγγελματική επάρκεια με βάση την κατάλληλη μόρφωση, εκπαίδευση ή εμπειρία,
 • να καθιερώσει διαδικασία επικοινωνίας με τις περιβαλλοντικές του πλευρές
 • να εντοπίζει και να σχεδιάζει εκείνες τις λειτουργίες που συνδέονται με τις αναγνωρισμένες σημαντικές περιβαλλοντικές του πλευρές σε συμφωνία με την περιβαλλοντική του πολιτική, τους περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους του, προκειμένου να διασφαλίζει ότι αυτές οι λειτουργίες υλοποιούνται υπό καθορισμένες συνθήκες,
 • να καθιερώσει διαδικασίες αναγνώρισης των ενδεχόμενων καταστάσεων εκτάκτου – ανάγκης και ενδεχόμενων ατυχημάτων που μπορεί να έχουν επίπτωση στο περιβάλλον και του τρόπου αντιμετώπισής τους,
 • να καθιερώσει διαδικασίες παρακολούθησης και μέτρησης σε τακτική βάση, των βασικών χαρακτηριστικών των λειτουργιών του, οι οποίες μπορεί να έχουν σημαντική περιβαλλοντική επίπτωση,
 • να καθιερώσει διαδικασία για την περιοδική αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις,
 • να καθιερώσει διαδικασία για την αντιμετώπιση εντοπισμένων και δυνητικών μη συμμορφώσεων και για την ανάληψη διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών,
 • να αποδεικνύει την επίτευξη αποτελεσμάτων και τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Συστήματος,
 • να διασφαλίζει ότι οι εσωτερικές επιθεωρήσεις του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης διεξάγονται σε προκαθορισμένα τακτικά χρονικά διαστήματα,
 • να ανασκοπεί το Σύστημα σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα για να διασφαλίζει τη συνεχιζόμενη καταλληλότητα, επάρκεια και αποτελεσματικότητα του

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ OHSAS 18001 / ΕΛΟΤ 1801

 

Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001 / ΕΛΟΤ 1801

 

Το OHSAS 18001 εκδόθηκε το 1999, αναθεωρήθηκε το 2007 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

 

Τα πρότυπα OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 αφορούν την ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και εφαρμόζονται σε όλους τους τύπους εταιρειών, επιχειρήσεων και οργανισμών ανεξάρτητα από το μέγεθος και τη δραστηριότητά τους, με στόχο την αντιμετώπιση των κινδύνων για την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων και την μείωση της  επικινδυνότητας.

 

Το πρότυπο προδιαγράφει τις απαιτήσεις ενός συστήματος διαχείρισης της ΥΕΑ ώστε ένας οργανισμός να:

 • Αναπτύσσει και να θέτει σε εφαρμογή μια πολιτική και στόχους που να λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας και πληροφορίες σχετικά με την επικινδυνότητα σε θέματα ΥΑΕ.
 • Υποστηρίζει και να προάγει τις καλές πρακτικές στην ΥΑΕ.
 • Ο οργανισμός ακολουθώντας τη διαδικασία εγκατάστασης, εφαρμογής και πιστοποίησης ενός Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία αποκτά τη δυνατότητα:
 • Να αποδεικνύει η διοίκηση την καθιέρωση και εφαρμογή της κατάλληλης τεκμηριωμένης πολιτικής  και τη δέσμευσή της αναφορικά με την αναγνώριση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των επαγγελματικών κινδύνων που σχετίζονται με την υγεία και ασφάλεια της εργασίας στο εύρος και τη κλίμακα που αφορά τη φύση της λειτουργίας της , καθώς και τη δέσμευσή της για τη διάθεση όλων των αναγκαίων πόρων για την εφαρμογή και τήρηση του συστήματος.
 • Να προσδιορίζεται με ακρίβεια το πεδίο εφαρμογής του ΣΔΥΑΕ, δηλαδή οι δραστηριότητες, οι σχετικοί κίνδυνοι, καθώς και οι μονάδες παραγωγής που καλύπτει το σύστημα
 • Να καθιερώνεται πολιτική που να ανταποκρίνεται πλήρως στους καθιερωμένους στόχους και σκοπούς της επιχείρησης, στις απαιτήσεις της υγείας και ασφάλειας της εργασίας, της τήρησης και εφαρμογής της νομοθεσίας, των αρμοδίων αρχών ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα επιστημονικά δεδομένα για την επικινδυνότητα των δραστηριοτήτων
 • Να διασφαλίζει ότι η καθιερωμένη πολιτική υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας  είναι διαθέσιμη και κατανοητή από το προσωπικό και από άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, εφαρμόζεται και τηρείται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης της επιχείρησης, αναθεωρείται ως προς την συνεχιζόμενη καταλληλότητά της και συνεχώς βελτιώνεται.
 • Να καθορίζονται, τεκμηριώνονται και να  γνωστοποιούνται οι σχετικές αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και οι ρόλοι του προσωπικού εντός της επιχείρησης.
 • Να πραγματοποιεί τακτικές ανασκοπήσεις της συνεχιζόμενης καταλληλότητας του ΣΔΥΑΕ, που να περιλαμβάνουν πληροφορίες από αποτελέσματα επιθεωρήσεων, από ανατροφοδότηση πελατών και εργαζομένων, από έλεγχο επίδοσης διεργασιών και συμμόρφωσης προιόντων, από υλοποίηση προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών, από συστάσεις για βελτίωση, από προηγούμενες ανασκοπήσεις, από επιπτώσεις των δυνητικών αλλαγών στο ΣΔΥΑΕ
 • Να καθιερώσει και τεκμηριώσει ένα ΣΔΥΑΕ το οποίο να διασφαλίζει ότι υφίστανται συγκεκριμένες διαδικασίες ώστε όλοι οι γνωστοί δυνητικοί κίνδυνοι εντός του πεδίου εφαρμογής είναι διαρκώς αναγνωρίσιμοι, επαρκώς ταυτοποιημένοι και εντοπισμένοι, έχει εκτιμηθεί πλήρως η συνεισφορά τους στην επαγγελματική επικινδυνότητα και ότι όλοι οι κίνδυνοι που απαιτούν έλεγχο, ελέγχονται με κατάλληλα μέτρα με ευθύνη κατάλληλα εκπαιδευμένων προσώπων.
 • Η ταυτότητα του κινδύνου και η σχετική εκτίμηση επικινδυνότητας πρέπει να περιλαμβάνει και να ενσωματώνει στοιχεία τέτοια που να εξασφαλίζουν την προληπτική δράση και όχι την εκ των υστέρων αντιμετώπιση, τη ταξινόμηση της επικινδυνότητας και την αναγνώριση των απαιτήσεων σχετικού ελέγχου με επικαιροποιημένο τρόπο και ικανοποιώντας καθιερωμένους (ποσοτικοποιημένους όπου είναι δυνατόν) αντικειμενικούς σκοπούς σε κάθε επίπεδο λειτουργίας και σχετικής δραστηριότητας της επιχείρησης.
 • Να προσδιορίσει και να περιγράψει την αλληλεπίδραση και σχέση του ΣΔΥΑΕ όταν το ενσωματώνει σε ένα υπάρχον ευρύτερο ΣΔΠ, ενώ σε κάθε περίπτωση το ΣΔΥΑΕ πρέπει να περιλαμβάνει και να αντιμετωπίζει τακτικές και μη δραστηριότητες είτε του προσωπικού είτε των επισκεπτών και υπεργολάβων στο χώρο εργασίας και για όλες τις εγκαταστάσεις εργασίας είτε παρέχονται από την επιχείρηση είτε από άλλον φορέα.
 • Να καθιερώσει τεκμηριωμένες διαδικασίες και σχέδιο ΣΔΥΑΕ, ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου και της πολιτικής υγείας και ασφάλειας, καθώς και η διαρκής ενημέρωση και επιμόρφωση με τις εξελίξεις της νομοθεσίας, των σχετικών οδηγών και της επιστήμης.
 • Να καταρτιστεί ένα Σχέδιο ΥΑΕ που θα προδιαγράφει τους κινδύνους που απαιτούν έλεγχο, τα σημεία και θέσεις όπου πρέπει να ελέγχονται οι κίνδυνοι, τα κρίσιμα όρια που πρέπει να τηρούνται για τις επιλεγμένες κρίσιμες παραμέτρους ελέγχου, τις μεθόδους ελέγχου, μέτρησης και παρακολούθησης που επιλέγονται, τις διορθωτικές κινήσεις που σηματοδοτούν οι αποκλίσεις από τα όρια που τέθηκαν, τον υπεύθυνο ελέγχου κάθε σχετικού σημείου, τις επιπλέον διαδικασίες (πχ ανασκόπησης) και τα προγράμματα που υποστηρίζουν τη Διαχείριση ΥΑΕ, την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα και τη θέση τεκμηρίωσης της παρακολούθησης και ελέγχου
 • Να ορίζεται ένα μέλος της Ανώτατης Διοίκησης που θα είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής και τήρησης του ΣΔΥΑΕ, της γραπτής ενημέρωσης προς τη διοίκηση για την επίδοση του ΣΔΥΑΕ και τις ανάγκες βελτίωσης του συστήματος και των σχετικών ενεργειών.
 • Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, εγκατάσταση, τήρηση και ανασκόπηση του ΣΔΥΑΕ από ορισμένα προς τούτο στελέχη που διαθέτουν γνώση και εμπειρία για τις λειτουργίες, τις διεργασίες και τους κινδύνους εργασίας εντός του πεδίου εφαρμογής. Η χρήση όποιων εξωτερικών ειδικών, πρέπει να διέπεται από γραπτή συμφωνία που αναλύει με σαφήνεια τις αρμοδιότητες και υπευθυνότητες που τους ανατίθενται από την επιχείρηση.
 • Το  προσωπικό  οφείλει να διαθέτει τη δέουσα εκπαίδευση, επιμόρφωση και συνείδηση ώστε να αναγνωρίζει και να καταγράφει προβλήματα σχετικά με τις διεργασίες και το σύστημα, να προτείνει κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες και να ελέγχει τις αποκλίσεις από τη συμμόρφωση μέχρι της άρσης της όποιας ανωμαλίας σχετίζεται με την υγεία και ασφάλεια της εργασίας σε όποιο επίπεδο λειτουργίας και αν εργάζεται, καθώς και να προτείνει κατάλληλα προληπτικά μέτρα ώστε να προλαμβάνονται συμβάντα και εμφανίσεις μη συμμορφώσεων στο σύστημα .
 • Το προσωπικό πρέπει να διαθέτει όλη την απαραίτητη ενημέρωση και απρόσκοπτη πληροφόρηση σχετική με το σύστημα και τις απαιτήσεις του, καθώς και την ελευθερία επικοινωνίας με τα στελέχη που έχουν επιφορτιστεί με την εφαρμογή του. Πρέπει επιπλέον να συμμετέχει στην ανάπτυξη και το σχεδιασμό των πολιτικών και διαδικασιών και να εκπροσωπείται για θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας και ενδεχόμενων μεταβολών των απαιτήσεων.
 • Να καθιερώνεται τεκμηριωμένη διαδικασία διαχείρισης (έκδοσης και ελέγχου) όλων των εγγράφων και δεδομένων που σχετίζονται με το ΣΔΥΑΕ
 • Να συντάξει ένα Εγχειρίδιο για την ΥΑΕ (περιέχει το αντικείμενο του ΣΔΥΑΕ και λεπτομερή περιγραφή του σχετικού σχεδιασμού, της μελέτης εκτίμησης επικινδυνότητας και των ενεργειών που αναλαμβάνονται)
 • Να σχεδιάσει, να συντάξει, να εφαρμόσει και να διατηρεί τεκμηριωμένες διαδικασίες
 • Να καθιερώσει κατάλληλα ελεγχόμενα έγγραφα, η χρήση των οποίων εξασφαλίζει τη λειτουργία και τον έλεγχο των διαδικασιών (έλεγχος εγγράφων νοείται  η έγκριση επάρκειάς τους πριν την έκδοση, η τακτική ανασκόπησή τους, η ταυτοποίηση και αναγνώριση των τροποποιήσεων, η διαθεσιμότητα και εξασφάλιση χρήσης μόνο των τρεχουσών εκδόσεων, η ευκρίνεια ανάγνωσης, η κατάλληλη διανομή και προσβασιμότητα σε αυτά  κλπ)
 • Να διατηρεί κατάλληλα ελεγχόμενα αρχεία τα οποία παρέχουν τις αποδείξεις συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις και αποτελεσματικής λειτουργίας του ΣΔΥΑΕ  (απόδοση ταυτότητας, αποθήκευση, προστασία, ανάκτηση, χρόνοι διατήρησης, τελική διάθεση, προσβασιμότητα κλπ)
 • Να προσδιορίζονται, να διατίθενται και να περιγράφονται με λεπτομέρεια οι πρώτες ύλες (χημικά, βιολογικά και φυσικά χαρακτηριστικά, προέλευση, χρόνος ζωής, συνθήκες παραλαβής, συσκευασίας, μεταφοράς και αποθήκευσης, προετοιμασία πριν τη χρήση) συμπεριλαμβανομένων και όποιων άλλων πληροφοριών σχετίζονται με την αξιολόγηση κινδύνων που αυτά επιφέρουν
 • Να προσδιορίζονται, να διατίθενται και να περιγράφονται με λεπτομέρεια τα προιόντα (χημικά, βιολογικά και φυσικά χαρακτηριστικά, χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες, χρόνος ζωής, συνθήκες διανομής και αποθήκευσης, προετοιμασία πριν τη χρήση) συμπεριλαμβανομένων και όποιων άλλων πληροφοριών σχετίζονται με την αξιολόγηση κινδύνων που αυτά επιφέρουν
 • Να σχεδιάζεται διάγραμμα ροής για κάθε προιόν ή/και κατηγορία προιόντων που καλύπτει το πεδίο εφαρμογής, το οποίο να περιλαμβάνει την αλληλουχία όλων των σταδίων παραγωγής, τη θέση όπου εισάγονται στη σχετική ροή πρώτες ύλες και όλα τα ενδιάμεσα προιόντα, τη θέση υλοποίησης επανακατεργασίας και ανακύκλωσης, τη θέση απομάκρυνσης ενδιάμεσων προιόντων, παραπροιόντων και αποβλήτων, τα κρίσιμα σημεία ελέγχου που καθορίζονται
 • Να καταστρώνονται κατάλληλα λεπτομερή σχεδιαγράμματα που δείχνουν τη ροή πρώτων υλών, ενδιάμεσων προιόντων και προιόντων εντός της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων και παραμέτρων που σχετίζονται με εγκαταστάσεις, χωροταξία, εξοπλισμό και μηχανήματα, ώστε να αναγνωρίζονται πιθανές εστίες κινδύνων
 • Να αναγνωρίζονται όλοι οι δυνητικοί κίνδυνοι που ενδέχεται να εμφανιστούν ή να επανεμφανιστούν σε άλλο στάδιο της διεργασίας, να καταγράφονται, να αξιολογούνται με τρόπο τεκμηριωμένο για τη βαρύτητα και τη σημασία τους και να εντοπισθούν αυτοί που χρήζουν ελέγχου.
 • Να καθιερωθούν κατάλληλα προληπτικά μέτρα ελέγχου για τους κινδύνους που απαιτούν έλεγχο ώστε ο κίνδυνος να προλαμβάνεται, να εξαλείφεται ή να μειώνεται σε αποδεκτά επίπεδα. Αν δεν επαρκεί ή δεν υφίσταται κατάλληλη μέθοδος ελέγχου πρέπει να τροποποιείται η διεργασία ή το προιόν
 • Να καθιερωθούν, με συστηματικό τεκμηριωμένο τρόπο, για όλους τους κινδύνους που υπόκεινται σε έλεγχο, μέτρα ελέγχου σε ένα ή περισσότερα σημεία ελέγχου με παράλληλη υιοθέτηση των αντίστοιχων κρισίμων παραμέτρων που παρακολουθούνται, ώστε να προλαμβάνονται και να εξαλείφονται οι κίνδυνοι στη πηγή τους
 • Να εγκριθούν και να θεσπιστούν τα τεκμηριωμένα κατάλληλα όρια των  παραμέτρων παρακολούθησης, με βάση τα επιστημονικά δεδομένα, τη νομοθεσία, τη διεθνή βιβλιογραφία και εμπειρία. Όπου κρίνεται σκόπιμο εκπονούνται και σχετικές προδιαγραφές και οδηγίες εργασίας. Τα  παραπάνω αφορούν και υπηρεσίες, αγαθά και εξοπλισμό που αγοράζεται ή διατίθεται από τρίτους και οι οποίοι ενημερώνονται για τις απαιτήσεις που απορρέουν από το σύστημα.
 • Να καθιερωθεί σύστημα παρακολούθησης για κάθε  σημείο ελέγχου, τέτοιο που μέσω μετρήσεων, παρατηρήσεων και συλλογής κατάλληλων δεδομένων να διατηρεί το σημείο υπό διαρκή έλεγχο και να περιλαμβάνει μέθοδο παρακολούθησης,  σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων γεγονότων, αποτροπής ανεπιθύμητων καταστάσεων και ελαχιστοποίησης των όποιων απωλειών, καθώς και  υπεύθυνο παρακολούθησης, υπεύθυνο αξιολόγησης δεδομένων, ένδειξη της θέσης καταγραφής του αποτελέσματος, σχετικές υπογραφές και προτεινόμενες διορθωτικές κινήσεις
 • Να καθιερωθούν και να εφαρμόζονται κατάλληλες τεκμηριωμένες διορθωτικές ενέργειες, η υλοποίηση των οποίων εξασφαλίζει την επαναφορά των  καταστάσεων και συμβάντων που δημιουργούνται εντός ελέγχου.
 •  Να καθιερωθούν και να πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα ασκήσεις ετοιμότητας και δοκιμής της αποτελεσματικότητας των σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών και γεγονότων
 • Να τηρούνται τα κατάλληλα αρχεία που τεκμηριώνουν τη λειτουργία του συστήματος, σε συνθήκες ασφάλειας, και προστασίας από ζημία και φθορά, για ικανό χρονικό διάστημα και με τρόπο που να διευκολύνει την άμεση ανάκτηση δεδομένων
 • Να τίθενται ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες που μετρούν την αποτελεσματικότητα της επίδοσης του συστήματος και της επίτευξης των αντικειμενικών σκοπών, συμπεριλαμβανομένων τόσο προληπτικών δεικτών επίδοσης όσο και εκ των υστέρων δεικτών επίδοσης σχετιζόμενων με συμβάντα, ασθένειες, ατυχήματα κλπ
 • Να επιτυγχάνεται μέσω τεκμηριωμένης διαδικασίας η ιχνηλασιμότητα γεγονότων και σχετικών πληροφοριών, στοιχείων και δεδομένων για σκοπούς ανάσκόπησης και αξιολόγησης της συνεχιζόμενης καταλληλότητας των σχεδίων και κοινοποίησης ή ενημέρωσης  αρμόδιων ενδιαφερόμενων ή/και θιγόμενων
 • Να υλοποιείται ολοκληρωμένη, τεκμηριωμένη διαχείριση των μεθόδων και συσκευών μέτρησης και παρακολούθησης των  σημείων ελέγχου και συλλογής δεδομένων, όπως διακρίβωση και επαλήθευση, έλεγχοι και συντηρήσεις, προστασία από ζημίες και φθορές, ταυτοποίηση και αναγνώριση αποκλίσεων από τη δέουσα κατάσταση με βάση αναγνωρισμένα πρότυπα και μεθόδους
 • Να εφαρμόζεται τεκμηριωμένη διαδικασία επιθεωρήσεων όλων των πτυχών της εφαρμογής του ΣΔΥΑΕ με τρόπο συστηματικό και με βάση σχετικό χρονικό προγραμματισμό. Να διεξάγονται αξιόπιστες εσωτερικές επιθεωρήσεις με βάση ένα πρόγραμμα και έναν πλήρη σχεδιασμό , από κατάλληλα εκπαιδευμένους και επιλεγμένους επιθεωρητές,  εδραζόμενες σε αρχές αμεροληψίας, ακεραιότητας και αντικειμενικότητας.
 • Να καθιερώνονται ανασκοπήσεις από τη διοίκηση που να οδηγούν στην απόδειξη διαρκούς συμμόρφωσης του ΣΔΥΑΕ με τις εκάστοτε ισχύουσες απαιτήσεις. Οι τακτικές ανασκοπήσεις  να περιλαμβάνουν πληροφορίες από αποτελέσματα επιθεωρήσεων, από ανατροφοδότηση εργαζομένων, από έλεγχο μέτρηση επίδοσης διεργασιών και συμμόρφωσης, από υλοποίηση προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών, από συστάσεις για βελτίωση, από προηγούμενες ανασκοπήσεις, από επιπτώσεις των δυνητικών αλλαγών στο ΣΔΥΑΕ
 • Να οδηγούν οι προγραμματισμένες ανασκοπήσεις σε λήψη αποφάσεων και ενεργειών για τη βελτίωση του ΣΔΥΑΕ, την επικαιροποίηση των αντικειμενικών σκοπών και τη διάθεση αναγκαίων πόρων
 • Να καθιερωθούν τεκμηριωμένες διαδικασίες που εξασφαλίζουν ότι η Διοίκηση διατηρείται ενήμερη για νέα προιόντα και για αλλαγές στις πρώτες ύλες, στα προιόντα, στις υπηρεσίες, στις μεθόδους και εξοπλισμούς παραγωγής, στις εγκαταστάσεις παραγωγής, στη χωροθέτηση και συντήρηση συσκευών και μηχανημάτων, στα δίκτυα εξαερισμού, αποχέτευσης, ατμού και ύδρευσης, στα προγράμματα καθαρισμού και απολύμανσης, στα προσόντα του προσωπικού, στις απαιτήσεις πελατών, συμβάσεων και νομοθεσίας, στα παράπονα πελατών, στα επιστημονικά δεδομένα κλπ και που οφείλουν να ενσωματωθούν κατάλληλα στη τήρηση του ΣΔΥΑΕ

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Το περιβάλλον σε χρειάζεται! Η ανακύκλωση οργανικών αποβλήτων μας αφορά όλους. Ενημερώσου και ανακύκλωσε!

Μετάβαση στο περιεχόμενο